İçeriğe geç

Ne fark eder ki! Yazılar

Parmenides ve O’nun Felsefesi

Parmenides (doğumu aşağı yukarı 540 yılında), yalnız çığır kuran bir filozof değil, yurdu Elea’da devlet adamı, kanun koyucu olarak da önemli bir rol oynamış.Öğretisinde, Anaximenes, Xenophanes ve Pythagorasçılardan gelen etkiler var.Ama bunların yanında, büsbütün yeni olan bir çizgi de var onda: Dialektik’e,yani salt kavramlarla çalışmaya bir eğilim. Parmenides, Yunan mantık ve dialektiğininin babasıdır.

Yorum Bırak

Elea Okulu

Elea Okulu
Antikçağ Yunan düşüncesinde Ksenofanes ve onu izleyenlerce geliştirilen öğreti…Kloplon’lu Ksenofanes, Hellen kentlerinde yetmiş yıl süren bir geziden sonra Napoli’nin güneyindeki Elea’ya yerleşmiştir. çok tanrıcılığa karşı tek tanrı polemiğini orada yapmış, Homeros’la Hesiodos’a karşı çıkarak Tanrı’nın birliğini ve değişmezliğini savunmuştur. Birlik ve değişmezlik düşünceleri üstüne kurulan Elea öğretisi, Ksenofanes’in öğrencisi Parmenides’le gerçekleşmiştir. Melissos, Zenon, Gorgias gibi düşünürlerin sürdürdükleri bu öğreti, antikçağ Yunan felsefesinin genel diyalektik yapısı içinde olumsuz yanı tutar. Deney dışı usçuluğu, değişmezliği, saltıklığı savunur. Elea’lı Zeon’un devimi çürütmek için ileri sürdüğü çıkmazlar da ünlüdür, bunlara Zenon çıkmazları denir. Bu çıkmazlar gerçekte kolaylıkla çözülebilecek yanıltmacalardır.

Yorum Bırak

Amerika’da pragmatizm

Pragmatizm Amerika’da Felsefe

Pragmatizm, XX. Yüzyıl eşiğinde, yeni dünyanın kendine özgü felsefesi olarak ortaya çıkıyordu.Amerikalı ünlü psikolog ve filozof WilliamJames (1842-1910) felsefesini en sistemli biçimde açıkladığı “pragmatizm” adlı kitabını 1907 de yayımladı. pragmatizm, XX. yüzyıl başında abd de ortaya çıkan felsefe akımları içinde en çok yandaş bulanıydı. bu akımın çıkış noktasını, geleneksel akademik felsefenin büyük bir bölümünün eleştirilerek benimsenmesi ve felsefeye bazı pratik amaçların sokulması çabaları oluşturmaktaydı.
Pragmatizm, ilkin 1870’lerin başında, Charles Sanders Peirce (1839-1914) tarafından bir “Felsefe yapma yöntemi” olarak geliştirilmişti. 1898 de William James pragmatizmi bir “hakikat kuramı” olarak yeniden formüle etti. Daha sonraları da John Dewey (1859-1952) ve F.C.S. Schiller (1867-1934) bunu geliştirip genişlettiler.

Yorum Bırak